Frank Wijnants Grondig Advies is thuis in projecten waarbij bodem- en waterbeheer veelvuldig een rol spelen. FWGA kent de regels en voorschriften en helpt bij de ontwikkeling van beleid dat past binnen de wettelijke kaders. Niet alleen met gedegen advies en onderzoek, maar ook met de productie van vergunningaanvragen, het schrijven van onderzoeksrapporten, overleg met instanties en het ontwikkelen van beleid voor uw organisatie.

Ingrepen in de bodem en/of het water zijn gebonden aan een groot aantal spelregels en wettelijke voorschriften, die telkens weer veranderen. Kennis van de veelvoud aan wetten is daarvoor een eerst vereiste. Zomaar een greep? De Waterwet, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de Wet Natuurbescherming en de Wet geluidshinder. In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. De burger krijgt dan nadrukkelijk zeggenschap over ingrepen in de openbare ruimte.

FWGA staat voor u klaar om u ook bij die nieuwste ontwikkelingen te ondersteunen.